SYLLABUS

Aikido logo

5th KYU

Shikou

Ushiro ukemi

Shomenuchi iriminage

Shomenuchi ikkyo

Katate tori shihonage

Suwari waza kokyo ho

 

4th KYU

Shomenuchi iriminage

Yokomen uchi shihonage

Shomenuchi ikkyo

Kata tori nikkyo

Riyote tori irimi nage

Suwari waza kokyo ho

 

3rd KYU

TACHI WAZA

Shomenuchi iriminage

Shomenuchi nikkyo

Yokomen uchi sankyo

Riyote tori yonkyo

Katate tori kaiten nage

Tsuki kotegaeshi

 

SUWARI WAZA

Shomen uchi ikkyo

Shomen uchi iriminage

Suwari waza kokyo ho

2nd KYU

TACHI WAZA

Shomenuchi iriminage

Riyote tori tenchi nage

Tsuki nikkyo

5 different techniques with katate riyote tori (left & right) ie katate riyote tori ouyou waza

 

HANMI HANTACHI

Katate tori shiho nage

Riyote tori shiho nage

 

USHIRO TORI

Riyote tori kotegaeshi

Riyote tori sankyo

 

SUWARI WAZA

Shomen uchi ikkyo

Katatori yonkyo

 

1ST KYU

TACHI WAZA

Shomenuchi irimi nage

Yokomen uchi irimi nage

Tsuki ikkyo

5 different techniques with riyote tori (left & right) ie riyote tori ouyou waza

 

HANMI HANTACHI

Riyote tori shiho nage

Katate tori uchi kaiten nage

Katate tori soto kaiten nage

 

 

 

 

USHIRO TORI

Riyote tori irimi nage

Riyote tori shiho nage

Hiji tori yonkyo

 

SUWARI WAZA

Shomen uchi nikkyo

Yokomen uchi sankyo

Shomen uchi kotegaeshi

 

SHODAN

TACHI WAZA

Kata-tori menuchi iriminage

Tsuki iriminage

Tsuki soto kaiten nage

Riyote tori kokyu nage

 

SUWARI WAZA

Kata- tori menuchi ikkyo

 

HANMI HANTACHI

Kata- tori nikkyo

Shomenuchi sankyo

Shomenuchi kote gaeshi

 

USHIRO -TORI

Katate kubishime sankyo

Riyote-tori yonkyo

Jiyou waza – 5 techniques

 

NIDAN

HANMI HANTACHI

Shomenuchi irimi nage

Shomen uchi ikkyo

Shomen uchi sankyo

Shomen uchi yonkyo

Kata-tori nikkyo

One set technique (Shitei)

Two free (jiyou) techniques

 

USHIRO TORI

Five techniques (nage-waza, tachi waza)

 

TAISABAKI

Five techniques (tachi waza) Instructor will indicate which of irimi, shiho nage or kote gaeshi eg 5 different shomenuchi, iriminages.

 

TANTO- TORI

Five techniques

 

NI-NIN-GAKE

Jiyu tori (free techniques, 2 opponents